Ensamkommande barn

Strömmen av ensamkommande barn som kommer till Sverige har ökat lavinartat det senaste året. Över 32000 barn kom till Sverige 2015. Tittar vi bakåt så ser vi att det 2014 var runt 7000 och 2013 cirka 3500 barn. Det är främst från Afganistan barnen kommer, men även Syrien och Irak finns representerat.  Behovet av gode män för ensamkommande flyktingbarn är mycket stort. Här går vi igenom lite vad det innebär att vara god man för ensamkommande barn. Tanken är att du som läser detta kanske känner att detta kan vara något för dig. 

Vad det innebär att vara god man för ensamkommande barn

Som god man åt ensamkommande barn skall du agera som vårdnadshavare och förmyndare. Detta innebär på rent praktiskt att du har skyldighet att bestämma i alla frågor som har med barnets angelägenheter att göra, såväl ekonomiska, personliga och rättsliga. Viktigt att veta är att uppdraget upphör att gälla när:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet,
 • barnet varaktigt har lämnat Sverige,
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts,
 • det är uppenbart att god man inte behövs.

Det är överförmyndaren som beslutar om upphörandet. Godmanskapet upphör automatiskt och utan särskilda beslut när barnet uppnår 18 års ålder.

I uppdraget ingår uppgifter som:

 • Ansöka om uppehållstillstånd (kan även göras av barnets offentliga biträde)
 • Biträder barnet vid utredning hos Migrationsverket.
 • Biträder vid möten hos det offentliga biträdet
 • Söker aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Ser till att barnet får komma på en hälsoundersökning.
 • Företräder barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård.
 • Ser till att barnet får en fungerande skolgång.
 • Deltar i utvecklingssamtal.
 • Beslutar om skolresor.
 • Förvaltar barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag.
 • Kontrollerar att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo.
 • Tecknar hyreskontrakt, efter PUT.
 • Företräder barnet vid köp av varor och tjänster.
 • Samtycker till placering av barnets boende
 • Ansöker om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten.
 • Medverkar till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Företräder barnet om det utsätts för brott.
 • Företräder barnet om det begår brott.
 • Vara ett stöd för barnet.
 • Meddelar överförmyndaren om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats.
 • Redovisar uppdraget till överförmyndaren.
 • Anmäler om eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet.

Som god man skall du inte följa barnet med till skolan, följa med på läkarbesök eller deltaga i massa aktiviteter. Detta är något som barnets kontaktperson skall göra, inte den gode mannen.

En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet och har inte barnet i sin faktiska vård.

Lagen om god man för ensamkommande

Det är i Lagen (2005:429) som det regleras när en god man skall tillsättas för ett barn som kommer till Sverige utan vårdnashavare eller annan vuxen som tillträtt i vårdnashavares ställe.

 Vad som krävs för att bli god man

För att bli god man måste du vara mellan 25 och 75 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret eller socialtjänstens register. Du skall ha goda kunskaper om det svenska samhället och i det svenska språket.

Ekonomisk ersättning

Du får ett månatligt arvode som skiljer sig lite om barnet befinner sig i asylprocesen eller om ett permanent uppehållstillstånd utfärdats för barnet. Sedan får du även reseersättning (ca 1,85 kr / km) samt restidsersättning (ca 35kr / påbörjad timme). Om det finns särskilda skäl kan överförmyndaren besluta om arvode utan tillämpning av schablonen.

Redogörelse och redovisning

En gång per kvartal lämnar du in en redogörelse samt ett arvodesyrkande till överförmyndaren.

Externa länkar och resurser

SKL webbutbildning God man för ensamkommande barn - https://adobeconnect.skl.se/godman

 Socialstyrelsens hemsida om ensamkommande barn - http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/ensamkommandebarn

Hur själva asylprocessen går till - http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man.html

Statistik för ensamkommande barn - http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html

Diverse information om godmanskap - http://www.godmanakuten.se

Larmnummer om barnet försvinner - sosalarm.se - 116-000